Pro zájemce o prodej zemědělské půdy nebo lesních pozemků nabízíme rychlé zaslání závazné nabídky. V případě akceptace naší nabídky zasíláme návrhy kupních smluv a po jejich schválení ze strany prodávajícího rychlou realizaci podpisu smluv. Pro všechny prodávající nabízíme bezplatnou úschovu v renomované Advokátní kanceláři JUDr. Petra Voříška.  Pokud prodávající požaduje úschovu u jiné třetí osoby, hradí si náklady na její provedení sám.

  

Podklady potřebné pro zpracování nabídky na odkup zemědělské půdy:

  • LV (číslo a katastrální území) ev. seznam pozemků pokud je předmětem prodeje jen část nemovitostí na LV
  • Kopie nájemní/pachtovní smlouvy

 

Podklady potřebné pro zpracování nabídky na odkup lesních pozemků:

  • LV (číslo a katastrální území) ev. seznam pozemků pokud je předmětem prodeje jen část nemovitostí na LV
  • Kopie lesních hospodářských plánů/osnov, lesní hospodářské evidence (LHE) a porostová mapa, pokud je máte k dispozici

Nabídka pro hospodařící zemědělce a zemědělské podniky

    Nabízíme spolupráci při výkupu pozemků, které máte v nájmu/pachtu, s jejich následným dlouhodobým pachtem. Spoluprací  s naší společností si zajistíte zúžení počtu propachtovatelů a minimalizujete problémy související s časovými změnami vztahů ohrožujících kontinuitu hospodaření na dosud obhospodařované půdě.