Pro zájemce o prodej zemědělské půdy nebo lesních pozemků nabízíme rychlé jednání. Všem zájemcům nabízíme zaslání závazné nabídky na koupi jimi nabízených pozemků ve velmi krátkém čase. Cena pozemků je stanovena na základě bonity (ukazatel BPEJ) nabízených pozemků a jejich rozloze. V případě akceptace naší nabídky zasíláme návrhy kupních smluv a po jejich schválení ze strany prodávajícího i velmi rychlou realizaci podpisu smluv. Vždy používáme úschovu kupní ceny u třetí osoby (advokáta, notáře či banky) . Pro všechny prodávající nabízíme bezplatnou úschovu v renomované Advokátní kanceláři JUDr. Petra Voříška.  Pokud prodávající požaduje úschovu u jiné třetí osoby, hradí si náklady na její provedení sám.

  

Podklady potřebné pro zpracování nabídky na odkup zemědělské půdy:

  • Kopie příslušného listu vlastnictví (LV) s označením pozemků, které jsou nabízeny k prodeji (případně těch které nejsou  předmětem nabídky)
  • Kopie katastrální mapy se zakreslením pozemků
  • Nemá-li prodávající LV ani kopii katastrální mapy, pak je postačující znalost čísla LV a katastrálního území, ve kterém se pozemky nacházejí
  • Kopie nájemní smlouvy (zemědělská půda) - pouze v případě uzavřeného nájemního vztahu

 

 Podklady potřebné pro zpracování nabídky na odkup lesních pozemků:

  • kopie LV, lesních hospodářských plánů (LHP), lesní hospodářské evidence (LHE), porostová mapa, eventuálně další podkladové materiály ...

Nabídka pro hospodařící zemědělce a zemědělské podniky

     Pro všechny farmy a zemědělské podniky nabízíme odkoupení pozemků, které mají v pronájmu od drobných vlastníků.  Spolu s tím jim nabízíme možnosti výhodného smluvního dlouhodobého pronájmu. Spoluprací  s naší společností si zemědělské subjekty mohou zajistit zúžení počtu pronajímatelů a minimalizovat problémy související s časovými změnami nájemních vztahů ohrožujících kontinuitu hospodaření na dosud obhospodařované půdě.