Výzva k podání nabídky na pronájem honitby, myslivny a zemědělské půdy

 

Předměty a podmínky nájmu

      1. Honitba Světlá kód ÚHUL 7203606052, Kód SVS CZ 72D00799, o výměře 860 ha, z toho 727 ha lesní pozemky, 3 ha vodní plocha a 8 ha ostatní plocha, Zlínský kraj, okres a ORP Kroměříž, uznaná rozhodnutím č.j. Mysl.209/1-5090/93-Bě, ze dne 19.3.1993, změněným rozhodnutím Městského úřadu Kroměříž č.j. OŽP-206/1/ 19938/02-Bě, ze dne 9.4.2003

           Doba nájmu od 1.4.2020 do 31.3.2030

           Normované stavy: Jelení 6-6-4, Srnčí 27-27-16, Černá 3-3-3

           Odlov za myslivecký rok 2018: Jelení 5-8-6, srnčí 7-3-3-2, černá 1-2-30

           Minimální výše nájemného 258.000 Kč/rok

           Smlouva bude vycházet ze vzorové smlouvy státního podniku Lesy České republiky.

           Přílohou této výzvy je mapa honitby, v níž je zakresleno umístění kazatelen, posedů, napajedel, krmelců, slanisek a  lizů, jakož i umístění zkusných ploch pro účely kontroly výše škod.


      2. Myslivna – budova č.p. 233, způsob využití: objekt lesního hospodářství, postavená na pozemku parc. č. 1377, a  pozemky parc. č. 1377 o výměře 691m2, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 1378 o výměře 358m2, ovocný sad, vše se nachází v katastrálním území Zdounky, obec Zdounky, a je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Katastrálním pracovištěm Kroměříž, na LV č. 1531

           Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.3.2030

           Minimální výše nájemného 60.000 Kč/rok, veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy hradí nájemce

           Termín event. prohlídky po domluvě.


     3. Zemědělské pozemky (doporučujeme jako myslivecká „políčka“ a místa pro lov)

Katrastr, LV

 

Parcela

 

Výměra

 

Druh pozemku

pozn.

Zdounky 1531

 

1393

 

38 391

 

ovocný sad

DPB 5406/1 (T) 3,49 ha

Újezdsko 641

 

283/2

 

35 767

 

trvalý travní porost         

DPB 2413 (T) 3,23 ha

Újezdsko 641

 

286/4

 

110 082

 

trvalý travní porost         

DPB 2505/2 (T) 9,46 ha

Zdounky 1531

 

1375/1

 

51613*

 

orná půda

* část z pozemku, DPB 5305/12 (T) 2,25ha

CELKEM

     

206 740

   

18,43 ha v LPIS

          Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.3.2030 (jedná se o druh kultury T)

          Minimální výše nájemného 92.000 Kč/rok

          Nájemné bude ve všech případech splatné vždy za dané roční období předem.

Požadavky na zájemce a nabídky

Je-li zájemce fyzickou osobou, musí být současně i držitelem českého loveckého lístku.

Je-li zájemce právnickou osobou, musí:

  1. být mysliveckým sdružením (spolkem),

nebo

       2. mít myslivost uvedenou jako předmět činnosti a alespoň jeden člen jejího statutárního orgánu musí být držitelem českého loveckého lístku.

Splnění těchto požadavků musí zájemce doložit v rámci své nabídky.

Nabídky je možné podat na všechny tři předměty nájmu, stejně tak jako na kterýkoli (kterékoli) z nich. Výše nabízeného nájemného musí být uvedena zvlášť za každý předmět nájmu a nesmí být nižší než stanovená minimální výše nájemného.

Termín podání nabídky do 30.9.2018.

Nabídku podejte e-mailem zaslaným na adresu pechar@finedream.cz.

Součástí nabídky musí být kromě výše Vámi nabízeného ročního nájemného i Váš myslivecký záměr. Při hodnocení nabídek budeme přihlížet jak k navržené výši nájemného, tak k Vašemu mysliveckého záměru.

Ostatní:

  •  Informaci o tom, zda Vaše nabídka byla akceptována, zájemcům doručíme do 30.10.2020. Informace o ostatních předložených nabídkách Vám nebudou poskytnuty. Vyhrazujeme si právo neakceptovat žádnou nabídku.
  • Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky.
  • Stávající nájemce může uplatnit opční právo.

Vlastní smlouvy připravíme po výběru nejvhodnější nabídky.

Kontakt na osobu, která zodpoví ev. dotazy a domluví prohlídku honitby/myslivny/zemědělské půdy:

Ing. Z. Karlík, tel. 725 762 992, mail: zdounky@finedream.cz